Πράξη Ειρηνοδικείου Πατρών περί αναστολής εργασιών

Σήμερα Τρίτη 17-3-2020 το Ειρηνοδικείο Πατρών εξέδωσε διευκρινιστική πράξη (10/2020/17-3-2020) σχετικά με την τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 864/15.3.2020), στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την από 11.3.2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55), άρθρο 11 και της Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠ οικ. 17734 από 12.3.2020 άρθρο τρίτο (ΦΕΚ Β 833) περί αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων λόγω μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό, όπως τροποποιήθηκε με την από 15.3.2020 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β 864/15.3.2020), διευκρινίζουμε και ορίζουμε, λόγω των έκτακτων συνθηκών προστασίας της δημόσιας υγείας, ότι για το χρονικό διάστημα έως και 27 Μαρτίου 2020:

1. Αναστέλλονται και δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση κατά την τακτική και τις ειδικές διαδικασίες του Ειρηνοδικείου Πατρών.

2. Αναστέλλονται και δεν θα εκδικαστούν οι προσδιορισθείσες υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων.

3. Αναστέλλονται και δεν θα εκδικαστούν οι προσδιορισθείσες προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Αναφορικά με τον προσδιορισμό της δικασίμου συζήτησής τους μετά τη λήξη του άνω χρονικού διαστήματος της αναστολής, κατά το οποίο αναστέλλονται όλες οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών, αυτός θα γίνεται με επιμέλεια των διαδίκων κατόπιν αίτησης-κλήσης ατελώς και με κοινοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο.

4. Δεν γίνονται καταθέσεις αγωγών και αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών, δηλώσεις τρίτου, εξωδικαστικοί συμβιβασμοί, συναινετικές προσημειώσεις.

5. Δεν κατατίθενται αιτήσεις νομικής βοήθειας, δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας, κατάθεση αιτήσεων και δημοσιεύσεις διαθηκών, ούτε χορήγηση αντιγράφων αυτών.

6. Δεν γίνεται κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, για έκδοση διατάξεων παροχής κληρονομητηρίων ή για έγκριση ή για τροποποίηση σωματείων.

7. Δεν χορηγούνται απόγραφα και αντίγραφα δημοσιευθεισών αποφάσεων.

8. Δεν γίνονται βεβαιώσεις για γνήσιο υπογραφής συναινετικών διαζυγίων, ούτε ένορκες βεβαιώσεις.

9. Δεν κατατίθενται ένδικα μέσα.

10. Παρατείνονται οι προθεσμίες κλεισίματος φακέλων για όσο διαρκεί η αναστολή.

Κατ΄εξαίρεση

1. Γίνεται δημοσίευση αποφάσεων.

2. Αιτήματα χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών επί υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 691Α΄ΚΠολΔ) θα κατατίθενται από 09.00 π.μ. έως 11:00π.μ. και θα συζητούνται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας παραχρήμα χωρίς κλήτευση του αντιδίκου.

Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης θα παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται η παρουσία ή κάποια ενέργεια των πληρεξουσίων δικηγόρων και των διαδίκων.

Οποιοδήποτε άλλο θέμα κατεπείγοντος, που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης τυχόν προκύψει (άρθρο τρίτο παρ. 4 της ως άνω ΚΥΑ), θα κρίνεται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο ή τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας θα παρευρίσκεται στο Ειρηνοδικείο από ώρα 10.00 π.μ έως 12:00 μεσημβρινή.

Το Ειρηνοδικείο θα παραμένει ανοικτό για το κοινό από 08:00 έως ώρα 13.00.

Η διευθύνουσα το
Ειρηνοδικείο Πατρών

Παρασκευή Αναστασοπούλου
Ειρηνοδίκης Α΄

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ